KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

 

Veri sorumlusu olarak, KVKK kapsamında, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verisi

Ad, soyadı

İletişim Verisi

Telefon numarası, e-posta adresi

İşlem güvenliği Verisi

IP adres bilgileri, kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler

Diğer

Üçüncü kişilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetleri, site sakinleri ile olan ilişkilerin yönetilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Yönetim’in idare ve yönetimi ile finansal operasyonları çerçevesinde KVKK’nın 5/2(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması ve KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği veri sorumlusu Yönetim’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Sizin tarafınızdan sitemiz web sitesindeki iletişim formunun doldurularak tarafımıza gönderilmesi suretiyle toplanmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizin, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Yönetim tarafından; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tarafımızca verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Yönetim’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini bildiririz.

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

 

KVKK'nın 11. maddesi gereği Yönetim’e şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

·      Yönetim'in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

·      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

·      Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Yönetim’den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Yönetim’den, KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz incelenerek somut olayın koşullarına göre hangi imha yönteminin uygun olduğu tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemine ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir. Başvuruda; a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Veri sorumlusu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Yönetimimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

 

Veri Sorumlusu

Nj BAYTUR KOZYATAĞI SİTE YÖNETİMİ (Kısaca “Yönetim”)

     Yönetim Kurulu Başkanı : Sabahattin Hamarat

*   Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ahmet Sedat Çamdelen

     Muhasip Üye : Hayriye Güllü

     Yönetim Kurulu Üyeleri:

     A Blok  Hayriye Güllü 

B Blok  Sedat Çamdelen

C Blok  Nurcan Özkan

D Blok  Servet Solmaz

E Blok  Öner Bayraktar

F Blok  Akif Mutlu

G Blok  Sabahattin Hamarat

Vergi No

1600630169

Adresi

Kozyatağı Mah. Şakacı Sok. No : 16/B Kadıköy-İstanbul

 


Web sitemizde sunulan ve talep etmiş olduğunuz hizmetlerin sağlanabilmesi ve web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.

Tamam Çerez Aydınlatma Metni